[8]

COMUNICAT
[161]

Consiliul Parohial al Bisericii Ortodoxe Române din Paris, întrunit în ziua de Sâmbătă, 24 Oct. 1964, a discutat, în cadrul ordinei de zi, întâmpinările adresate Consiliului de către doi credincioşi, cari, sub afirmaţia unor sentimente de credinţă şi fierbinte dorinţă faţă de bunul mers al Comunităţii române din exil, cereau Consiliului Parohial lămuriri în privinţa validităţii actelor sacerdotale săvârşite de P.C. Părinte Paroh Vasile Boldeanu.
Petiţionarii justificau întrebarea lor cu faptul că defunctul mitropolit Visarion Puiu a lăsat un testament prin care părintele paroh este dat anatemei şi blestemat de către mitropolit.
Consiliul ţine, înainte de toate, să aducă la cunoştinţa enoriaşilor, că în cunoştinţă de lege şi regulament, caterisirea unui preot este cea mai mare pedeapsă în Biserică şi nu poate fi hotărâtă decât, numai cu judecată de către Consistoriul Spiritual bisericesc, în mod exclusiv şi numai pentru faptele prevăzute în art. 5 – Apostasia; art. 8 – Ateism; art. 9 – Erezia; art. 12 – Schisma. Şi s-a da în competinţa Consistoriului judecarea acestor abateri, pentru a se asigura acuzatului garanţia procedurii judecătoreşti şi liberul exerciţiu al dreptului sfânt de apărare. Din cercetarea amănunţită a dosarului şi proceselor-verbale aflate la Biserica română din Paris reies următoarele:
La data de 1 Decembrie, 1955, Mitropolitul Visarion Puiu se desparte în mod definitiv şi irevocabil de parohia română din Paris, hotărând în acelaşi timp, în mod arbitrar şi desfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Române din Europa Occidentală[162] (sublinierile autorilor – n.n.). La data de 20 Decembrie, 1957, mitropolitul dispune afişarea, la uşa Bisericii române din Paris, a unui comunicat prin care hotărăşte îndepărtarea preotului Vasile Boldeanu din clerul episcopiei ortodoxe române din Europa Occidentală (desfiinţată la 1 Decem. 1955); deasemeni opreşte pe părintele Vasile Boldeanu de a servi ca preot în Biserica Română din Paris şi pe toată întinderea parohiei ortodoxe române din Paris, deşi parohia ca şi eparhia era părăsită de mitropolit de la 1 Decem. 1955. La 15 Februarie 1958 – după ce părintele Vasile Boldeanu s-a adresat forurilor superioare bisericeşti, cerând să fie judecat după rânduială – Mitropolitul Visarion Puiu ocolind calea justiţiei bisericeşti, a revenit asupra hotărârei din 20 Decembrie, 1957, fapt adus la cunoştinţa Comunităţii tot pe cale de afişaj, la uşa bisericii române din Paris[163].
Consiliul din respect pentru memoria fostului Mitropolit al Bucovinei, refuză să califice procedeul ofensator pentru comunitatea românească din Paris şi anume pentru dispreţul acordat legilor, de către cel ce era chemat să fie primul lor apărător.
În privinţa testamentului pe care se pretinde, că l-ar fi lăsat Mitropolitul Visarion Puiu şi prin care ar fi aruncat anatemă şi blestem asupra părintelui Vasile Boldeanu şi domnului Ion Miloae, Consiliul este în posesia unei scrisori trimisă de D-l Profesor Virgil Mihăilescu de la Freiburg – Germania de Vest – legatar testamentar al Mitropolitului Visarion Puiu – prin care anunţă la data de 24 Oct. a.c. că nu posedă nici un testament scris din partea Mitropolitului Visarion Puiu.
În ipoteza existenţei unui testament, Consiliul nu poate să se sesizeze de pretinsa măsură de anatemizare şi blestem luată de Mitropolitul Visarion Puiu, fie că ea a fost luată în timpul vieţii sale «în petto», fie că ea a fost hotărâtă a fi aplicată post mortem, în care caz nu mai constituie decât un deziderat justificat de resentimente personale, neavând nici un raport cu Biserica Creştină.
Consiliul în virtutea mandatului legal ce-l deţine, obligat să vegheze la bunul mers al Asociaţiei Culturale, conştient deasemenea de răspunderea naţională şi creştină ce-i revine, consideră că, problema este definitiv vidată şi declară prin acest comunicat dosarul închis.
Făcut şi aprobat în unanimitate în şedinţa Consiliului Parohial astăzi 14 Noiembrie, 1964.
N. B. La raportul cu care a fost înaintat Comunicatul de mai sus, P.S. Sa Episcopul Dr. Teofil Ionescu răspunde:
"Felicit Consiliul parohial pentru înţeleapta formulare a Comunicatului, cum şi pentru bărbăteasca ridicare împotriva agenţilor comunişti, mascaţi sau demascaţi, cari continuă cu îndrăsneală să vină cu provocările şi uneltirile lor până în tinda bisericilor noastre din Exil".
Episcop DR. TEOFIL IONESCU